Diaconie

Het woord diaken is afgeleid van het Griekse woord “diakonos” wat dienaar betekent. De diaconie heeft dan ook een bij uitstek dienstverlenende taak. Zij tracht daaraan gestalte te geven met de haar ter beschikking gestelde middelen o.a. door:

a. Opsporing en leniging van nood in de eigen gemeente.
b. Financiële steun verlenen aan instellingen met een zorgverlenend karakter.
c. Financiële steun verlenen, waar nodig, aan evangelisatiewerk, aan jongerenwerk; aan de zustergemeente in Hongarije / Onderkarpaten.
d. Het verstrekken van een kerstattentie aan de bejaarden.
e. Het onderhouden van de kerktelefoonaansluitingen.

Contactpersoon Diaconie:
G.J. de Bakker
Tel. 06-51958720
Email: diaconie@hervormdnieuwbeijerland.nl

Giften ten behoeve van de Diaconie kunnen worden overgemaakt op IBAN:
NL78RABO0373738390

Voor meer informatie met betrekking tot giften en collectebonnen zie menukeuze ‘Giften en ANBI’

Voor de financiële verantwoording zie bijlage;

ANBI Diaconie

Begroting-diaconie-2019

Jaarrekening Diaconie 2019

Getekende jaarrekening 2017

ANBI Rapport Diaconie

Begroting Diaconie 2021