Doelstelling

De Hervormde Gemeente te Nieuw-Beijerland wil binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland haar positie als gereformeerde bondsgemeente innemen. De Heilige Schrift vormt de enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst. Wij weten ons gebonden aan de gereformeerde belijdenis, zoals deze is verwoord in de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels.

Wij willen dienstbaar zijn binnen het geheel van de kerk en haar en al haar leden oproepen tot gehoorzaamheid aan en een leven met God.  Die dienstbaarheid strekt zich ook  uit tot de gemeenschap van onze dorpskern, maar beperkt zich tegelijk ook niet tot haar grenzen. We zijn een levende gemeenschap rondom het Woord van de Levende God, waar we samen zoeken het leven te leven zoals God dat bedoeld heeft, in verbondenheid aan ons dorp hulp te bieden aan anderen en mensen op te zoeken om het Evangelie met hen te delen.

Wij willen de mensen  opzoeken en hen bewegen tot het geloof (2 Korinthe 5 : 11), in het besef dat God ons wil gebruiken als instrumenten om “nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn, binnen te brengen” , Johannes 10 : 16.