Predikant

Hieronder vindt u de lijst met namen van predikanten die in onze gemeente voorgingen met daarbij een omschrijving.

1. 1605 -1609 Ds. Samuel Tijckmaeker
De eerste predikant van de Hervormde Gemeente was ds. Samuel Tijckmaeker, geb. te Beoosten Blije in Vlaanderen in 1580, als zoon van Nieclaes (Nicolai) Tijckmaecker later predikant te Geervliet en broer van Jeremias, predikant te Nieuwpoort en Heinenoord.
Als candidaat werd hij bevestigd te Nieuw-Beijerland in combinatie met Piershil op 27 september 1605. Deze combinatie hield stand tot 1620. De kerkelijke gemeente was niet geheel vrij in het beroepen van een predikant, want in die tijd kon dit alleen gebeuren onder de goedkeuring van de Ambachtsheer; hij moest approbatie verlenen, en die werd ook voor dominee Tijckmaecker verleend. In 1609 vertrok dominee naar Groote Lindt (gemeente Zwijndrecht).Hij overleed aldaar op 21-12-1613 en werd begraven in de Kerk te Groote Lindt. Enige jaren na de brand in die kerk zijn daar twee zerken in brokken op het kerkhof beland. Een van die zerken geeft als opschrift:
“Vreest Godt boven al. Hier leyt begraven Samuel Niclaes (Tijckmaecker) predicant met sijne dochter Elisabeth ende hij is gestorven de XXI December Anno MVcXIII. Derthien int apostolische geloove vijandt van alle niewichheyt ende ketterije gelijck dat in zijn dootbedde gebleken is ende doet blijcken met dit sijn opschrift voor alle menschen.
Jesa 57 : 1. “Doch de rechtveerdige coemt omme ende daer is niemant die het ter herten neemt want de regtveerdige werti wech gheruckt voer het ongeluck et setra”.

2. 1609 – 1609 Ds. Johannes Taurinus
Deze predikant kwam als proponent/candidaat tot de Heilige Dienst naar Nieuw-Beijerland, maar hij verbleef hier slechts enkele maanden. Volgens de nog bekende gegevens is hij vertrokken naar Delft. In 1618 ging hij naar ‘s-Gravenhage en werd daar in 1619 afgezet wegens zijn Remonstrantse gevoelens. Nog in hetzelfde jaar nam hij een beroep aan naar Maasland, maar werd in 1628 -en nu voor de tweede maal -afgezet.

3. 1609 – 1614 Ds. Justus Buronius
Hij kwam in 1609 als proponent/candidaat en vertrok in 1614 naar Langeraar. In 1618 ging dominee Buronius naar Voorburg en vandaar ging hij in 1632 weer terug naar Langeraar.

4. 1614 – 1619 Ds. Simon de Bels
Ds. Bels kwam als proponent/candidaat in 1614 en bediende het Woord in Nieuw-Beijerland tot 1619. Hij vertrok naar Amersfoort.

5. 1619 – 1623 Ds. Petrus Soetens
Ook deze predikant, gekomen als proponent/candidaat stond maar vier jaar in de gemeente en vertrok naar Zwaluwe en overleed aldaar in 1632.

6. 1623 – 1656 Ds. Johannes Burgeois
Deze predikant is beroepen uit de Waalsche Kerk. Onder zijn predikantschap kwam er meer een officieel kerkgebouw en werd in de toren een luidklok geplaatst. Deze predikant heeft 33 jaar de Hervormde Gemeente van Nieuw-Beijerland gediend. Hij overleed alhier in 1656.

7. 1658 – 1688 Petrus Buitendijk
Als proponent/candidaat gekomen zette deze Herder en Leraar gedurende 30 jaar al zijn krachten in voor zijn gemeenteleden en tot uitbreiding van Gods Koninkrijk. Hij bleef de gemeente dienen tot aan zijn emeritaat in 1688.

8. 1688 – 1700 Ds. Robertus Aemijlius
Ook deze predikant kwam in Nieuw-Beijerland als proponent/candidaat.
In 1700 vertrok hij naar Delfshaven.

9. 1700- 1708 Ds. Petrus van der Polder
Begonnen als proponent/candidaat nam hij in 1708 afscheid van Nieuw-Beijerland en vertrok hij in dat jaar naar Wormerveer.

10. 1708 – 1715 Ds. Gualtherus Kolff
Deze kwam als proponent/candidaat en ging als predikant in 1715 naar Thiel, verbleef aldaar tot 1719 en ging toen naar Delfshaven, waar hij in 1727 overleed.

11. 1715 -1720 Ds. Dionysius Jansonius
Ds. Jansonius deed op 29 september 1715 als proponent/candidaat zijn intrede. Vijf jaar heeft hij zijn ambtelijk werk gedaan tot dat hij in 1720 in Nieuw-Beijerland overleed.

12. 1721 -1731 Ds. Hendricus (van) Schaeck
Gekomen als proponent/candidaat werd hij op 23 september 1721 bevestigd tot predikant en mocht hij gedurende tien jaar de gemeente dienen. Op 28 maart 1731 nam hij afscheid wegens vertrek naar Lutjebroek.

13. 1731 -1733 Ds. Theodorus Hagenaeus
Al kort na het vertrek van zijn voorganger kon op 23 september 1731 genoemde predikant worden bevestigd als Verbi Divini, Minister van de Hervormde Gemeente Nieuw-Beijerland. Zijn verblijf was echter maar van korte duur, want na twee jaar arbeid vertrok hij naar Rotterdam Charlois. Maar ook daar verbleef hij niet lang, want reeds in 1734 nam hij een beroep aan naar Amersfoort en in 1736 naar Haarlem.

14. 1734 – 1756 Ds. Herman Lingius
Deze dominee kwam alhier als proponent/candidaat, werd bevestigd en deed zijn intree in het jaar 1734, verbleef hier 22 jaar totdat hij werd afgezet in 1756.

15. 1756 – 1761 Ds. Reinier Godfried
Deze predikant werd beroepen vanuit Ommeren maar ging reeds in 1761 naar Dirksland.

16. 1761 – 1800 Ds. Johannes Hen(d)ricus van der Houven
Ds. Van der Houven kwam in 1761 als predikant vanuit Loon op ‘t Zand, in welke plaats hij had gestaan vanaf 1752. Op 2 juni 1761 hadden de Schout en Schepenen approbatie (goedkeuring) verleend voor het beroepen van deze predikant. In de ambtsperiode van ds. Van der Houven kwam er een nieuwe psalmberijming. In de kerkdiensten werden toen nog de psalmverzen gezongen uit: “de CL psalmen des propheten Davids met eenige andere lofsangen, Uyt den Françoyschen in Nederlantschen Dichte overgezet door Petrus Dathenum”. In 1773 werd de nieuwe psalmberijming gepresenteerd, zoals deze nu nog in de meeste reformatorische kerken wordt gebruikt. In dat jaar verklaarden “de gecommitteerden van de 9 provincies (dus met uitzondering van de provincie Noord-Brabant en Limburg) dat zij met alle nauwkeurigheid hebben toegezien, dat in deze nieuwe berijming niets mogte voorkomen eenigszins strijdig met de aangenoomene leer der Nederlandsche Kerken, zoo als die naar Gods Woord, in den Heidelbergschen Catechismus, de belijdenisse des geloofs en de canones van het Synode nationaal, te Dordrecht in de jaaren 1618 en 1619 gehouden, vervat is”.

17. 1801 -1803 Ds. Gerardus Johannes van der Kuip
Dominee Van der Kuip kwam als proponent/candidaat naar Nieuw-Beijerland. Na twee jaar vertrok hij, en nu naar ‘s-Gravenzande. Ook daar was deze dominee maar kort, want na een jaar nam hij een beroep aan in Beemster, en in 1817 verwisselde hij die gemeente weer voor Breukelen en ging vandaar in 1844 met emeritaat.

18. 1804 -1807 Ds. Gosuinus Gerard Akersloot
Al reeds predikant geweest zijnde in Rockanje en wel vanaf 1798 deed ds. Akersloot in 1804 zijn intree in Nieuw-Beijerland. Na drie jaar nam hij een beroep aan naar Gorinchem, waar hij maar één jaar die gemeente diende, want in 1808 vertrok hij en ging hij naar de Hervormde Gemeente in Leiden. Hier overleed hij in 1824. Bij het vertrek van ds. Akersloot telde de gemeente 207 belijdende leden; gezien de grootte van het dorp Nieuw-Beijerland, waren dit er toch vrij veel.

19. 1807 -1826 Ds. Jacobus Dagevos
Gekomen als proponent/candidaat begon ds. Dagevos zijn ambtelijke loopbaan in 1807. In hetzelfde jaar van zijn komst kwam vanuit de Classis Zuid-Holland een brief waarin aangedrongen werd om de Evangelische gezangen in de kerkdiensten te zingen. In het voorwoord stond, dat “deze gezangen, benevens het boek der Psalmen op uitdrukkelijken last van al de synoden der Nederlandsche Hervormde Gemeenten dienden gebruikt te worden”. Hoewel er stond “op uitdrukkelijken last dienden deze gezangen gebruikt te worden”, waren er niet alleen hier maar ook in nog vele andere gemeenten bezwaren tegen het zingen van deze gezangen, en zo hield men zich in Nieuw-Beijerland dan ook uitsluitend aan het zingen van psalmverzen. In 1826 nam ds. Dagevos een beroep aan naar Overzande en Driewegen en nam hij in dat jaar officieel afscheid van Nieuw-Beijerland.

20. 1827 -1874 Ds. Paulus Johannes Zaalberg
Nadat Ds. Dagevos afscheid had genomen werd direct begonnen met het beroepingswerk. Op een zondag werd candidaat Zaalberg gevraagd om voor te gaan. Zijn woorden maakten een goede indruk op zijn toehoorders en zo kon het jaar daarop Ds. Zaalberg zijn intree doen in de geheel nieuwe kerk. Op 22 april werd den Weleerwaarde Heer Johannes du Saar, predikant te Beesterzwaage bevestigd. Dit was voor hem het begin in Nieuw-Beijerland, toen nog niet wetende, dat hij meer dan 47 jaar in het dorp het Woord zou bedienen. De oplegging der handen geschiedde, behalve door den Bevestiger en consulent, ook nog door de Weleerw. Den Zeer Gel. Heeren S. La Lau, I. van Schaik en H.I. Spijker, resp. predikant te Oud-Beijerland, Korendijk en Piershil. Op 16 juni 1874 overleed zijn vrouw, Louisa Wilhelmina Zaalberg-Alting, op 69-jarige leeftijd. Dat was een paar maanden voor dat ds. Zaalberg met emeritaat zou gaan. Het graf van mevrouw Zaalberg ligt ten noord-westen van de kerktoren. Per 1 november 1874 ging ds. Zaalberg met emeritaat.

21. 1875-1878 Ds. Johannes Gerardus Bruining
Na een vacaturetijd van ongeveer drie en een halve maand deed ds. Bruining zijn intree. Hij werd bevestigd op 14 februari 1875.

22. 1879 -1882 Ds. Pieter Jakobus van Melle
Bevestigd op 2 februari 1879 vertrok deze Herder en Leraar op 16 april 1882 naar Minnertsga.

23. 1883 – 1889 Ds. Frederik Adriaan van Loenen
Deze predikant mocht ruim zes jaar het Woord alhier bedienen en pastoraal werk verrichten. Hij werd bevestigd op 11 november 1883 en vertrok op 17 november 1889 naar Nieuwland. In zijn ambtsperiode werd 1 maal per 14 dagen de Heilige Doop bediend.
Er volgde na het vertrek van ds. Van Loenen een niet verwachte lange vacature-tijd. In mei 1891 werd ds. Van Dis van Piershil consulent en in september van datzelfde jaar ds. E.H. Jonkers van Goudswaard. Om toch meer pastoraal werk te kunnen verrichten werd door de kerkenraad aangesteld de heer Machiel J. Taal, afkomstig uit Den Haag als godsdienstonderwijzer voor het geven van catechisatie, het bezoeken van zieken enz.. In 1893 werd hem ook toestemming verleend om als hulpprediker op te treden gedurende een jaar. Later werd deze diligentverklaring nog tweemaal met een jaar verlengd. Het classicaal Bestuur van Dordrecht vond wel -zo werd bij brief meegedeeld -dat de gemeente toch veel te lang vacant bleef. Wel werd toestemming verleend om de situatie zo te handhaven tot mei 1896 maar onder die voorwaarde, dat elke drie maanden een ernstig beroep door de kerkenraad zou worden uitgebracht. Het beroepingswerk vlotte echter niet zo als men had verwacht en daarom streek het Classicaal Bestuur toch nog twee keer de hand over het hart en werd hiervoor de benodigde dispensatie verleend.

24. 1900 -1904 Ds. Jan Willem Pieper
Maar gelukkig kwam na ruim 10 jaar Proponent/candidaat Pieper, afkomstig uit Doetinchem, naar Nieuw-Beijerland. Op 7 januari 1900 kon hij worden bevestigd als predikant van de Hervormde Kerk. Na de komst van ds. Pieper werd het kerkbezoek aanmerkelijk beter. Op 12 april 1904 nam ds. Pieper afscheid wegens vertrek naar Zevenhuizen (ZH). Die gemeente mocht hij dienen tot hij in 1917 afscheid nam om te verhuizen naar Lienden.

25. 1904 -1909 Ds. Roelof van de Waal
Ds. Van de Waal, geboren op 14 december 1874 werd als predikant alhier bevestigd op 18 september 1904. In 1905 nam de kerkenraad, eigenlijk de diakenen, het besluit om voor de armen 3 nieuwe armenwoningen te laten bouwen in de Kerkstraat. In 1909 nam ds. Van de Waal een beroep aan naar Schören Vlaken (Zeeland), thans gemeente Schore.

26. 1909 -1918 Ds. Jan Willem van der Does
Gekomen als proponent/candidaat werd hij op 29 augustus 1909 bevestigd als predikant. In zijn periode was er de eerste wereldoorlog. Voor menig gezin een spannende tijd, omdat vele vaders en jonge mannen in die mobilisatietijd waren opgeroepen voor bewaking langs de grenzen, voor het kunnen handhaven van de neutraliteit van ons land. Ds. Van der Does vertrok op 3 november 1918 naar Brielle.

27. 1919 -1922 Ds. Willem Abraham Dekker
Dominee Dekker heeft vanaf zijn bevestiging op 11 mei 1919 nog geen drie jaar als Hervormd predikant in Nieuw-Beijerland gestaan. Hij vertrok al op 12 februari 1922 naar Krabbendijke.

28. 1923 -1926 Ds. Arie van Willigen
Als 34-jarige (hij was n.l. geboren op 12 december 1888) deed ds. Van Willigen op 7 oktober 1923 zijn intree als Herder en Leraar. Op 6 juni 1926 liet hij de gemeente al weer achter zich en vertrok hij naar Woudrichem.

29. 1926 -1928 Ds. Johannis Haring
Deze predikant is maar kort, nog geen twee jaar predikant alhier geweest. Bevestigd op 31 oktober 1926, vertrok hij reeds op 28 oktober 1928 naar Benthuizen.

30. 1931 -1933 Ds. Johannes van Dorssen
Na een vacante periode van bijna 2 ½ jaar kon de gemeente er zich op verheugen weer een eigen predikant te hebben. Ds. Van Dorssen, geboren op 1 juli 1885, kon worden bevestigd op 31 mei 1931, maar helaas na 2 jaar vertrok hij op 4 juni 1933 naar een andere gemeente, nu naar Nieuw-Lekkerland.

31. 1937 -1946 Ds. Cornelis Marinus Langeveld
Na weer een lange vacante periode kon op 14 november 1937 proponent/kandidaat Langeveld, geboren op 24 februari 1912, worden bevestigd tot predikant. Dominee Langeveld heeft in het begin een moeilijke periode meegemaakt maar kreeg in 1939 hulp en steun. In dat jaar trouwde hij op 21 juni met Alberta Lans. Het huwelijk werd op die datum kerkelijk in de Hervormde Kerk alhier bevestigd. Het was heel bijzonder, dat nu eens het huwelijk van een plaatselijk predikant in zijn eigen kerk werd bevestigd; dat was in die ruim 3 eeuwen, dat er een Hervormde Gemeente in Nieuw-Beijerland was, nog nooit voorgekomen. In de oorlogsjaren werd het dorp uitgebreid met 900 à 1000 evacué’s, dit vanwege de inundatie van het zuidelijk gedeelte van de Hoeksche Waard en gedeelten van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne en Putten. Dit vroeg natuurlijk om meer pastoraal werk. Gelukkig was ds. Speelman uit Piershil, die zelf met zijn gezin als evacué inwonend was bij ds. Langeveld , bereid om in het meerdere te assisteren. En verder werd candidaat A. Breure aangesteld als hulpprediker. In de tweede helft van 1944 voelde dominee Langeveld zich geroepen om zich gedeeltelijk aan zijn eigenlijke werk als predikant te onttrekken en in plaats hiervan zijn krachten in te zetten voor ondergronds verzetswerk. Zo werd hij o.a. hoofdredacteur van het illegale streekblad “De Koerier”. Voor dit illegale werk werd hij op 23 april 1945 gearresteerd en als gevangene opgesloten in een woonboot in de Zalmhaven te Rotterdam. Na de bevrijding in mei 1945 werd hij vanwege de perszuivering ook nog eindredacteur van het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJsselmonde. In september 1946 vertrok ds. Langeveld naar Eindhoven en in 1968 nam hij vandaar een beroep aan naar de Hervormde gemeente te Zuid-Beijerland.
Op 1 mei 1977 ging hij met emeritaat en overleed op 27 februari 2003.

32. 1949 – 1954 Ds. Hendrik Johan ter Maat

Door de verschillende preekbeurten ontving ds. ter Maat eind 1948 beroepen zowel vanuit Gereformeerde Bondsgemeenten als vanuit Confessionele gemeenten, afhankelijk van het al of niet laten zingen van gezangen. In Nieuw-Beijerland werden toen alleen psalmen gezongen en hij vond dat hij het niet maken kon om het uitgebrachte beroep aan te nemen en toch gezangen te laten zingen. Op een gemeenteavond was 91% van de aanwezigen van mening dat aan de dominee de vrijheid van liturgie moest worden gegeven. Dit was voor ds. Spilt, hij was in de vacaturetijd consulent, aanleiding om ds. ter Maat aan te sporen naar Nieuw-Beijerland te komen. Ds. Ter Maat werd op 13 februari 1949 bevestigd als de persoon, die zich wettelijk van Gods wege en mitsdien van God zelve tot de Heilige Dienst als predikant geroepen wist. Na zijn komst heeft hij van die vrijheid ook gebruik gemaakt en heeft hij menigmaal in een kerkdienst een of meer gezangen laten zingen. In zijn ambtsperiode in Nieuw-Beijerland heeft ds. Ter Maat zich ook geheel ingezet voor het tot stand komen van een verenigingsgebouw, en dit is gelukt, want nu wordt al jaren voor allerlei doeleinden dankbaar gebruik gemaakt van “de Hoeksteen”. Op 19 september 1954 ging ds. Ter Maat naar Jutphaas (thans Nieuwegein-Noord), daar heeft hij gediend van 26-09-1954 tot 30-06-1968. Vervolgens is hij beroepen in Zwijndrecht en daar heeft hij als predikant gediend van 18-08-1968 tot 1-09-1976 waarna hij met vervroegd emeritaat ging.

33. 1955 -1959 Ds. Renne Tjipke Huizinga
Gekomen als candidaat deed ds. Huizinga zijn intree op 30 januari 1955. Ds. Huizinga heeft vier jaar de Hervormde gemeente te Nieuw-Beijerland mogen dienen. Op 26 april 1959 vertrok hij naar Ouderkerk aan de IJssel, vervolgens in 1963 naar ‘s-Grevelduin-Capelle, in 1969 naar Elspeet, in december 1977 naar Nieuwe Pekela en in 1981 naar Westerhaar, waar hij vanaf 1 februari 1984 met invaliditeitsemeritaat is gegaan.

34. 1962 -1967 Ds. Marinus Bergsma
Na het vertrek van ds. Huizinga werd voor het voorgaan in de kerkdiensten een beroep gedaan op dominees van binnen of buiten de ring. Dit laatste was eigenlijk voor de kerkvoogdijkas te duur en daarom werd ter bezuiniging besloten om twee maal per maand een leesdienst te houden. Maar gelukkig mocht na een vacaturetijd van 3 jaar de gemeente weer een dominee begroeten in de persoon van Ds. Marinus Bergsma.
Ds. Bergsma kwam op 13 mei 1962 als 38-jarige vanuit de gemeente Eemnes-Buiten naar Nieuw-Beijerland. In mei 1967 vertrok hij naar Driesum en vandaar in 1971 naar Wieringermeer, in 1976 naar Woudrichem en in 1981 naar Nieuw-Vennep-Abbenes.
Op 4 augustus 1991 overleed hij in Nieuw-Beijerland.

35. 1971 -1977 Ds. Frans van der Sluis
Al weer was de gemeente betrekkelijk lang vacant, n.l. vier jaar. Maar gelukkig kon de beroepen candidaat Van der Sluis op 9 mei 1971 worden bevestigd en ook op die dag zijn intree doen als predikant in deze gemeente. Een paar weken na de geboorte van zijn dochter werdt er op de eerste februari-zondag in het nieuwe jaar een doopdienst gehouden voor heel wat kindertjes. Nadat hij als predikant de doopvragen aan de doop-ouders en aan zijn eigen vrouw gesteld had, werd hij, en nu als vader, diezelfde vraag gesteld, en wel door de ouderling van dienst. Op 6 maart 1977 vertrok ds. Van der Sluis naar Doorn en vandaar op 29 november 1981 naar Nieuwleusen, waar hij op 1 juni 1986 met emeritaat ging.

36. 1977 -1981 Ds. Albert Juffer
Vrij spoedig na het vertrek van ds. Van der Sluis kon op 17 april 1977 candidaat Juffer worden bevestigd tot predikant. In die periode werd ook besloten om ritmisch te gaan zingen, deze verandering vond plaats nog voor de bevestiging van ds. Juffer. Daar bleef het niet bij wat de kerkdienst betreft. Want al spoedig gingen ze op zoek een geschikte orgel voor de kerk. Tenslotte kwamen ze terecht in België, bij een orgelbouwer die begrip had voor onze situatie (weinig geld) en een instrument samenstelde dat de gemeente paste. Tijdens de bouw er van werd het personeel van de orgelbouwer bij gemeenteleden ondergebracht om de kosten te drukken. Op zaterdag 17 december 1977 werd het orgel tijdens een bijzondere dienst in gebruik genomen. Niet veel later ontstaat ook het contact met de gemeente in Hongarije, Tapioszele, toen nog in het Oostblok. Een delegatie van de gemeente ging daarheen voor kennismaking en kwam met enthousiaste verhalen terug. Er ontstond een stevige band. Elke keer als er weer een delegatie naar Hongarije ging werden er Hongaars geld, bijbels en liedboeken meegesmokkeld. Op 14 juli 1982 neem ds. Juffer afscheid en vertrekt als zendings- predikant naar Limuru in Kenya. Daar werd hij, verbonden aan de Reformed Church of East Africa, docent aan het St. Paul’s United Theological College. In 1986 keerde hij terug in Nederland en werd hij op 21 december 1986 predikant in de Hervormde gemeente in Veenendaal en op 31 augustus 1997 predikant in Putten. Sinds korte tijd is hij predikant in Rhenen.

37. 1983 -1987 Ds. Wijgert Gerbert Teeuwissen
Ds. Teeuwissen deed als kandidaat alhier zijn intree op 28 augustus 1983 en werd bevestigd door ds. W. Westland. Dominee Teeuwissen diende de gemeente ruim 3 ½ jaar als predikant waarna hij op 1 februari 1987 vertrok voor een opleiding tot zendingspredikant. Op 25 november van genoemd jaar werd hij – na een voorbereidende opleiding en taalstudie – toerustingspredikant bij de Presbyteriaanse Kerk van Guatemala (Seminario Evangélico Presbiteriano te San Felipe). Eind januari 1994 kwam hij terug van het zendingsveld om per 1 april van dat jaar zijn werk bij de GZB
(Gereformeerde Zendingsbond) als secretaris buitenland voor Latijns-Amerika en Azië te vervolgen en vanaf 2003 als directeur. Hij was toen predikant voor buitengewone werkzaamheden voor de Kerk in haar geheel. Vanaf augustus 2009 is hij weer gewoon gemeentepredikant, in Veenendaal.

38. 1987 – 2010 Ds. Jan de Jong
De predikant, ds. De Jong, afkomstig uit Uitwijk en voor zijn candidaatschap onderwijzer aan een basisschool, begon zijn herderlijke loopbaan op 5 juli 1987. Zijn bevestiging vond plaats door de consulent, ds. L. Groenenberg, Hervormd predikant te Oud-Beijerland. Werden in al die 400 jaren steeds tijdens de kerkdiensten alleen psalmen of een van de Enige Gezangen gezongen, sedert een paar jaar worden ook tijdens de diensten een of meerdere liederen gezongen uit de bundel “Uit aller mond”, een bundel geestelijke liederen, samengesteld door de stichting Geestelijk Lied Gereformeerde Gezindte, uitgegeven in 1987.

Vanaf 1 mei 2004 zijn zowel ds. De Jong als de gehele gemeente overgegaan naar de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op die datum verenigden zich de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden zich tot de P.K.N..

Ds. De Jong was de 38e predikant vanaf 1605 zette zich evenals zijn voorgangers niet alleen in om vanaf de kansel in alle volheid Gods Woord te verkondigen, als Dienaar des Woords, maar strooide eveneens het zaad tot behoud uit op andere wijzen. En dan kon worden gedacht aan de catechisaties in de wintermaanden, het onderwijzen uit Gods Woord op de openbare basisschool, enz. Daarnaast verleende de dominee ook zijn medewerking aan de week-end sluitingen in de Zorgcentra “Sabina” te Oud-Beijerland en “Heemzicht” te Piershil. Ds. De Jong was ook nog twee jaar afgevaardigde geweest in de Generale Synode, namens de classis Barendrecht.

Ds. de Jong nam in de zomer van 2010 een beroep aan als geestelijk verzorger in De Samaritaan te Sommelsdijk. Daarom heeft hij onze gemeente eind augustus 2010 verlaten om in Dirksland te gaan wonen. In 2021 is hij weer in Nieuw-Beijerland komen wonen.

39. 2011 – 2018 Ds. Alfred Johannes Post
Sinds 16 oktober 2011 is ds. A.J. Post verbonden als predikant aan onze gemeente. Alfred Johannes Post werd geboren in 1981 in IJsselmuiden. Hij studeerde theologie in Utrecht en studeerde af in de zomer van 2008. Daarna werkte hij 3 jaar in de Hervormde gemeente te Meerkerk als pastoraal medewerker. In 2018 kreeg hij tot tweemaal toe een beroep, waarvan hij de laatste, die van de Hervormde Gemeente uit ’t Harde, aanvaardde.

40. 2020 – Ds. A.P. Pors
Op 26 april j.l. heeft Ds. A.P. Pors intrede gedaan in onze gemeente. Als Kerkenraad heten wij hem en zijn gezin van harte welkom.

Het dorp is in de loop van die vier eeuwen flink uitgebreid in inwonertal, maar het getal van degenen, die vandaag aan de dag betrokken willen zijn bij de kerk en bij het wekelijks opgaan naar Gods huis om te luisteren naar hèt Woord des Heeren is zo gezien kan worden, niet in evenredigheid met genoemde vermeerdering van het aantal ingezetenen. Maar ondanks dit gegeven kan toch niet anders worden gedaan dan God de Heere te danken voor zijn Genade, voor het vele goede en de vele zegeningen in de loop der jaren en kan zeker onderschreven worden de titel van dit boekje “Heere, Gij zijt ons tot hulp en heil geweest van geslacht tot geslacht” en is de gemeente geworden tot wat ze nu is.

Met dank aan Dhr. Oprel (overleden op 23-07-2018) en Dhr. Kosters (overleden) voor het verzamelen van de benodigde informatie.