shadow

Aanmelden voor kerkbezoek (UPDATE 01-10-2020)

Beste gemeenteleden,

Momenteel wordt u voor het kerkbezoek ingedeeld op alfabet in verschillende shiften. Er zijn nu vier shiften waarmee ieder gemeentelid een kerkdienst kan bezoeken. We hebben gemerkt dat door deze indeling er toch nog de nodige plaatsen worden leeggelaten. Dit kan uiteenlopende oorzaken hebben, onregelmatige diensten, uit voorzorg thuisblijven door verkoudheid, etc.

BELANGRIJK:

ONDERSTAANDE GAAT IN PER OKTOBER 2020. DAT BETEKENT DAT DE INDELING IN SHIFTEN MET GEBRUIK VAN DE ACHTERNAMEN PER OKTOBER IS VERVALLEN. KERKBEZOEK IS NU ALLEEN NOG MOGELIJK ALS U DAARTOE VIA KERKTIJD.NL EEN UITNODIGING HEBT ONTVANGEN.

De kerkenraad heeft altijd het verlangen om de kerk tijdens de eredienst zo vol mogelijk te krijgen. Sinds kort is er de mogelijkheid om via internet een online aanmeldsysteem te gebruiken, Kerktijd.nl. Doormiddel van deze website kunt u zich aanmelden voor het roulerende uitnodigingssysteem. Het systeem houdt zelf bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht en daarom als eerste een uitnodigingsmail mag krijgen. Via de uitnodigingsmail kunnen deelnemers zich online aanmelden, bij deze aanmelding kan dan ook het definitieve aantal bezoekers worden doorgegeven. De uitnodigingen worden door Kerktijd.nl verstuurd. Bij afmeldingen worden automatisch extra mensen uitgenodigd.

Indien u de kerkdiensten wilt bezoeken vragen wij u het volgende te doen.

Meld u aan via deze link:
https://app.kerktijd.nl/member/register/eacb2b81-ebfe-4725-a063-b9f47b7a244b

Geef u naam, emailadres en wachtwoord op. Geef tevens aan, het maximaal aantal bezoekers waarmee u de kerkdienst bezoekt.

U krijgt een bevestigingsmail om uw emailadres te verifiëren.

Na uw bevestiging bent u aangemeld voor het uitnodigingssysteem.

Als u aan de ‘beurt’ bent voor een kerkdienst, krijgt u een email waarin u kunt aangeven of u komt: ja of nee. Bij deze aanmelding kunt u het aantal bezoekers, eventueel, naar beneden bijstellen.

Voorbeeld: Stel u heeft voor maximaal 3 personen opgegeven maar u kunt maar alleen de dienst bijwonen, dan stelt u het aantal voor deze specifieke dienst naar beneden bij en komen er 2 extra plaatsen vrij voor andere bezoekers.

Indien u heeft aangegeven dat u wel komt, wordt u bij de aangegeven dienst verwacht.

Indien u heeft aangegeven dat u niet komt, wordt u niet verwacht bij de aangegeven dienst.

Indien u niet reageert op de uitnodiging, vervalt uw uitnodiging na 48 uur en worden er automatisch andere bezoekers uitgenodigd.

Wij verwachten dat we door middel van dit uitnodigingssysteem een hogere bezettingsgraad in de kerk zullen hebben, en in de praktijk zal dit er voor zorgen dat u vaker een kerkdienst zal kunnen bezoeken.

De eerste uitnodigingen worden op maandagavond verstuurd, het uitnodigingssysteem loopt door tot de vrijdagavond.

Mochten er vragen zijn kunt u contact opnemen met br. Jaco Waardenburg (06-46308916) of br. Cristian van den Doel (06-12166698)

Als u geen emailadres heeft om u aan te melden voor het uitnodigingssysteem van Kerktijd.nl dan kunt u zich aanmelden bij de scriba met uw telefoonnummer. U wordt dan handmatig toegevoegd aan het systeem.

Met vriendelijke groet,

De Kerkenraad

Regelgeving m.b.t. kerkbezoek

De mogelijkheid tot kerkbezoek blijft ook per 1 september bestaan. Nog steeds dient hierbij de 1,5 meter regel in acht te worden genomen. Ook geldt: Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts. 

De achterliggende periode zijn wij weer samengekomen tijdens de erediensten. De gemeenteleden die zich hadden opgegeven konden in 4 shiften worden ingedeeld. Wellicht dat de vakanties tijdens de achterliggende periode debet is geweest aan de vrij matige opkomst. Dat is op zich te begrijpen. Nu de vakanties achter ons liggen vragen wij degenen die zich hebben opgegeven wel trouw te komen. Het is niet fijn wanneer je er naar uitziet om naar de kerk te gaan, niet te kunnen en achteraf te horen dat er veel lege plaatsen waren.

En naast het feit dat wij elkaar ontmoeten is de samenkomst er toch ook op gericht om samen onder Gods Woord te komen. God vraagt dat ook van ons.

De opgave voor het kerkbezoek per 1 september is nagenoeg gelijk gebleven. Naast een afmelding zijn er enkele pastorale eenheden extra bij gekomen.

De extra aanmeldingen maken het nog steeds mogelijk om in 4 shiften allen in te delen. Dat betekent dat men nog steeds 1 keer in de 4 diensten naar de kerk kan komen.

Dan zijn er nog een aantal vragen die soms langs komen en die nu beantwoord worden, zodat iedereen daar dan weet van heeft.

1. Hoe zit het met de extra plaatsen in de zijbankjes die gereserveerd zijn voor de kerkenraad.
Daar de kerkenraad gezien haar taak en verantwoordelijkheid zoveel mogelijk voltallig wordt ingedeeld, mag dit geen negatief effect hebben op de mogelijkheid van kerkbezoek voor de overige gemeenteleden. Als deze reserveringen een 5e shift noodzakelijk zouden maken, dan vervallen deze reserveringen t.b.v. de gemeenteleden.

2. Alleen de voorste bank en de kerkenraadbanken mogen zingen?
Vanwege de kans om eventueel besmettingsgevaar te verkleinen is hiervoor gekozen. Grotere eenheden die aangeven sterke behoefte te hebben om te zingen worden per september zoveel mogelijk op de voorste bank geplaatst. Zie ook het gedeelte hieronder over gemeentezang. Overgaan tot voortdurend wisselen van toegekende plaatsen zal om praktische organisatorische redenen niet worden gedaan.

3. Als je niet in de gelegenheid bent om te komen, kan dan een ander voor jou in de plaats komen?
Dat kan zeker. Kun je zelf niet om goede redenen niet naar de kerk dan kan je een ander je plaats geven. Spreek dan wel af met die ander dat die dit bij binnenkomst meldt aan de koster. De koster wijst dat de betreffende plaats en maakt een aantekening is ‘logboek’.

In dit logboek wordt per dienst genoteerd wie er volgens de indeling afwezig waren en wie er extra bij zijn gekomen. In het geval van een besmetting vermakkelijkt dit het contactonderzoek.

Gemeentezang:

Volgens een verstrekt berekeningsmodel kan er tijdens de kerkdiensten worden gezongen. De kerkenraad heeft hiertoe een onderzoek gedaan aan de hand van de gegeven criteria en is tot de conclusie gekomen dat er ook in onze kerkzaal gezongen kan worden. De uitslag van dit onderzoek is bevestigd door een extern bureau, dat eveneens een onderzoek heeft gedaan. Het ventilatiesysteem aangebracht in de kerkzaal betreft geen circulatiesysteem, maar een systeem dat verse lucht aanzuigt via het torengedeelte en de lucht afzuigt via de kanalen in de muur naast de kansel. De kerkenraad heeft op haar overleg van 31 augustus dit onderwerp uitvoerig besproken en heeft vastgesteld dat de denkrichting van de kerkenraad is dat tijdens de kerkdiensten de gemeentezang weer kan plaatsvinden. Er zijn gemeenteleden die aangegeven hebben bezwaar te hebben dat er wordt gezongen. Besloten is om deze leden persoonlijk te benaderen en uitleg te geven over de achtergrond die geleid heeft tot de denkrichting om wel weer te gaan zingen. Een extra mogelijkheid is om de bezwaarden tegen het zingen een plaats op de galerij en/of de achterste banken van de kerk toe te kennen. Een definitief besluit tot zingen zal worden genomen op de kerkenraadsvergadering van 8 september, nadat met de bezwaarden is gesproken. Als besloten wordt tot zingen zult u daarover worden geïnformeerd. Het zingen zal dan ingaan op zondag 20 september.

Oppas- en opstapgroep

Besloten is om de oppasgroep voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar per zondag 20 september weer op te starten.

Indeling:

Degenen die zich eerder in juni en later in juli/augustus opgegeven hebben zijn ingedeeld. Met in achtneming van de richtlijnen  kunnen de opgegeven gemeenteleden nog steeds in 4 shiften naar de kerk komen. Dat betekent dat 1 van de 4 erediensten kan worden bijgewoond.

Er is een alfabetische indeling is gemaakt op basis van de achternamen van de pastorale eenheden. In de maand september geldt de volgende indeling:

6 september om 09.30 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met A t/m E.

6 september om 18.00 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met F t/m K.

13 september om 09.30 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met L t/m T.

13 september om 18.00 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met V t/m Z.

20 september om 09.30 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met  A t/m E.

20 september om 18.00 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met  F t/m K.

27 september om 09.30 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met  L t/m T.

27 september om 18.00 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met  V t/m Z.

In de maand oktober geldt de volgende indeling:

4 oktober om 09.30 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met F t/m K.

4 oktober om 18.00 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met A t/m E.

4 oktober om 09.30 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met V t/m Z.

4 oktober om 09.30 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met L t/m T.

4 oktober om 09.30 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met F t/m K.

4 oktober om 09.30 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met A t/m E.

4 oktober om 09.30 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met V t/m Z.

4 oktober om 09.30 uur: Pastorale eenheden met de achternaam beginnend met L t/m T.

In verband met de toewijzing van de plaatsen kunt u zonder opgave niet naar de kerk komen. Tenzij u in de plaats van een ander komt. Wilt u toch alsnog naar de kerk, neem dan contact op met de scriba. Er wordt dan gekeken of er (bijv. ten gevolge van afmeldingen)nog ruimte is om ingedeeld te worden. Houdt hierbij rekening met het feit dat dit niet mogelijk is.

Onderzoek zitplaatsen

Ook zal door de kerkenraad een onderzoek worden gedaan naar de invoering van een toekenningsysteem van zitplaatsen, waarbij gemeenteleden zich in kunnen schrijven voor een zitplaats. Als het systeem een zitplaats toekent, wordt men hiervan op de hoogte gesteld.

Het systeem staat als agendapunt op de kerkenraadsvergadering van 8 september. Dit systeem kan leiden tot een betere bezetting van de beschikbare zitplaatsen. Indien dit systeem wordt ingevoerd zal de gemeente hierover worden geïnformeerd en een uitleg gegeven.

Heilig Avondmaal:

In september zal in een aantal diensten de bediening van het Heilig Avondmaal worden gedaan. Zoals u bij de erediensten kunt zien zal de voorbereiding op zondag 13 september worden gedaan. In de 4 erediensten op de zondagen 20 en 27 september zal de bediening plaatsvinden, waarbij in de avonddienst van 27 september ook de dankzegging zal worden gedaan. In deze laatste 4 erediensten kunnen dus de gemeenteleden die zich voor het kerkbezoek hebben opgegeven eveneens deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Over de wijze van de viering van het Heilig Avondmaal i.v.m. de maatregelen rond het Coronavirus heeft de kerkenraad gesproken en als volgt besloten:
Het aantal bezoekers tijdens een eredienst waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend is gelijk aan de reguliere diensten in de aangepaste situatie.

Om bij de viering het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden gelden de volgende basisregels:

·         De predikant reinigt vooraf zijn handen.

·         Een dienstdoend diaken begeleidt de predikant daarbij, zodat deze geen andere oppervlakten behoeft aan te raken.

·         De predikant gebruikt bij het breken van het brood en het schenken van de wijn plastic handschoenen.

·         Het brood wordt in stukjes klaar gelegd op een schaal waarbij  de afstand tussen de stukjes zodanig is dat bij het pakken van een stukje brood de andere stukjes niet behoeven te worden aangeraakt.

·         De wijn wordt geschonken in kleine bekertjes die per persoon worden gebruikt.

·         De bekertjes worden na gebruik weggegooid.

·         Bij de avondmaaltafel is een afvalbak geplaatst.

·         Het kerkgebouw is verdeeld in twee vakken.

·         Vak 1 betreft de linker zijbanken en het linkse gedeelte (gerekend vanuit het midden) van de middenbanken.

·         Vak 2 betreft de rechter zijbanken en het rechtse gedeelte (gerekend vanuit het midden) van de middenbanken.

·         De deelnemers aan het Heilig Avondmaal worden per vak uitgenodigd.

·         De deelnemers lopen via het looppad naar voren langs de avondmaaltafel en gebruiken daar per rondgang het brood of de wijn. De deelnemers lopen dus 2 maal langs de avondmaalstafel: eerst voor het brood en de 2e maal voor de wijn. Hierbij houden de deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar.

·         Na gebruik van brood of wijn lopen de deelnemers niet terug, maar door, en lopen via het andere looppad terug naar hun plaats.

·         Deelnemers aan het Heilig Avondmaal, die slecht ter been zijn, krijgen hun zitplaats in de voorste banken. Aan hen wordt het brood en de wijn door de predikant aangereikt.

·         De predikant is tijdens de avondmaalsbediening aangemerkt als vallend onder het zogenaamde ‘contactberoep’.

·         Het aanreiken van brood en wijn gebeurd met instemming van de deelnemer(s).

·         De instemming van de deelnemer(s) is voorafgaand aan de avondmaalsviering gegeven.

Gezien de laatste opmerking verzoeken wij een ieder die zich niet kan vinden in het feit dat het brood en de wijn worden aangereikt, dit voorafgaande aan de zondag van de viering dit aan de scriba van de kerkenraad kenbaar te maken.

Voortgang kerkbezoek

Heeft u zich niet opgegeven, maar wilt u toch nog ingedeeld worden, meldt u zich dan alsnog aan!

Iedereen is welkom. U kunt zich daarvoor opgeven bij de scriba. Telefonisch of per email.

Heeft u nog vragen of opmerkingen laat ze dan weten op scriba@hervormdnieuwbeijerland.nl.

Dienst des Woords – September 2020

zondag 6 september
09.30 uur ds. M.B. van den Akker Nieuwerkerk a.d. IJssel
18.00 uur ds. A.P.Pors
Uitgangscollecte voor Bouw- en restauratiefonds

zondag 13 september
09.30 uur ds. A.P. Pors, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Diaconiecollecte voor International Justice Mission
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 20 september
09.30 uur ds. A.P. Pors, Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. A.P. Pors, Heilig Avondmaal
Diaconie- en uitgangscollecte en de H.A. bekers voor Stichting De Herberg

zondag 27 september
09.30 uur ds. A.P. Pors, Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. A.P. Pors, Dankzegging Heilig Avondmaal
Uitgangscollecte voor College van Kerkrentmeesters

zondag 4 oktober, Israëlzondag
09.30 uur ds. P. Wijnberger, Bergambacht
18.00 uur ds. A.P. Pors
Diaconie- en uitgangscollecte voor Christenen voor Israël